Обавештење

Удружење историчара Пирота и Пиротска гимназија организују предавање „САД И СРБИЈА 1918-2018 – ДИПЛОМАТСКИ И КУЛТУРНИ ОДНОСИ“. Четвртак, 10. октобар 2019. године, Свечана сала Пиротске гимназије у 13:30 сати. Предавач: Бора Димитријевић, дугогодишњи директор Народног музеја у Зајечару.

Вести:
Архива
Категорије

Решење о регистрацији (ПДФ)

Регистар удружења

БУ 7972/2014

Дана 28.10.2014.

Београд

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/2011), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника: Удружење историчара Пирота, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Давор Лазаревић

доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника и региструје се у Регистар удружења:

Назив: Удружење историчара Пирота

Облик организовања: Удружење

Назив у преводу на страни језик:

Назив (енглески језик): Historian Association of Pirot

Седиште и адреса: Српских Владара 130, Пирот, Србија

Матични број: 28156626

ПИБ: 108733308

Датум оснивања: 03.10.2014

Датум доношења Статута: 03.10.2014

Делатност удружења: 9499 – Делатност осталих организација на бази учлањења

Подаци о заступнику:

Име и презиме: Давор Лазаревић

ЈМБГ: ***********

Адреса: Капетана Карановића 105, Пирот, Србија

Предвиђено време на које се удружење оснива: Неограничено

Област остваривања циљева:

Заштита и презентовање културно-историјског наслеђа као и у области образовања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Подносилац јединствене регистрационе пријаве број БУ 7972/2014, поднео је дана 24.10.2014. године, регистрациону пријаву за регистрацију:

Удружење историчара Пирота

Регистар удружења и документацију заведену у потврди о поднетој регистрационој пријави број БУ 7972/2014.

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем јединствене регистрационе пријаве, БУ 7972/2014, дана 24.10.2014, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави, засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БУ 7711/2014 одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) истог Закона.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију и услови прописани одредбом члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, број 80/2002…2/2012), и у складу са одредбом члана 16. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је донео одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за послове државне управе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре, уз доказ о уплати таксе од 420 динара прописану тарифним бројем 6., Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57, прималац Буџет Републике Србије.

РЕГИСТРАТОР

Нивес Чулић

Наши партнери:
Пратите нас

  

Пиротски зборник