Обавештење

Удружење историчара Пирота и Пиротска гимназија организују предавање „САД И СРБИЈА 1918-2018 – ДИПЛОМАТСКИ И КУЛТУРНИ ОДНОСИ“. Четвртак, 10. октобар 2019. године, Свечана сала Пиротске гимназије у 13:30 сати. Предавач: Бора Димитријевић, дугогодишњи директор Народног музеја у Зајечару.

Вести:
Архива
Категорије

СТАТУТ (ПДФ)

 

У складу са одредбама члана 11. и 12. Закона о удружењима (Службени лист РС, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 3. октобра 2014. године у Пироту, усвојен је

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ИСТОРИЧАРА ПИРОТА

 

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење историчара Пирота (у даљем тексту Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите и презентовања културно-историјског наслеђа као и у области образовања

Циљеви удружења

Члан 2.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:

1) Унапређивање свести грађана о значају културно-историјског наслеђа, едукација грађана, а посебно деце и младих кроз истраживање и презентовање културно-историјског наслеђа Србије и пиротског краја

2) Презентовање научне и стручне литературе из области културно-историјског наслеђа и историјске науке уопште.

3)Организација, самостална или у заједници са другим удружењима или установама, стручних скупова, трибина, саветовања, смотри, семинара или других облика едукације из области културно-историјског наслеђа и образовања уопште.

4)Објављивање књига и других публикација које се својом тематиком баве питањима из области културно-историјског наслеђа и образовања, у складу са законом.

5)Организација просветних радника и других стручњака за рад на едукацији деце и омладине у области културно-историјског наслеђа.

6)Праћење, вредновање и награђивање стручних и научних радова из области културно-историјског наслеђа пиротског краја као и резултата који су постигнути у настави историје.

7) Праћење, вредновање и награђивање ученика и студената који су се посебно истакли у областиисторијске науке и области заштите и презентације културно-историјског наслеђа.

8)Сарадња са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама и установама које се баве културно-историјским наслеђем и образовањем.

Назив и седиште

Члан 3.

Назив удружења је: Удружење историчара Пирота

Назив Удружења на стрнаом језику је: Historian Assosiation of Pirot

Удружење нема скраћен назив.

Удружење има седиште у Пироту у згради Историјског архива Пирот, ул. Српских владара бр. 130.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови, начин учлањивања и престанка чланства

Члан 4.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве и статут Удружења и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година може аплицирати за чланство уУдружењу уз прилагање оверене изјаве о давању сагласности његовог законског заступника.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 5.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем изјаве о иступању при чему за мамолетно лице није потребна сагласност заступника.

Чланство у удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о предлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 6.

Члан Удружења има право да:

1)Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева;

2)Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини као и преко органа Удружења;

3)Бира и буде биран у органе Удружења;

4)Буде благовремено и потпуно информисан о активностима Удружења;

Члан је дужан да:

1)Активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2)Учествује, у складу са интересовањима у активностима Удружења;

3)Плаћа годишњу чланарину;

4)Обавља послове које му повери Управни одбор;

Унутрашња организација

Члан 7.

Органи Удружења су: Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника  врши председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик председника Управног одбора.

Члан 8.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине се може заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењемо времену и месту одржавања Скупштине као и са предлогом дневног реда. Седницом председава лице које већина присутних одабере гласањем.

Скупштина има задатак да:

1)Доноси план и програм рада Удружења;

2)Усваја Статут као и његове измене и допуне;

3)Усваја друге опште акте Удружења;

4)Бира и разрешава чланове Управног одбора;

5)Разматра и усваја извештај Управног одбора;

6)Разматра и усваја финансијски план и извештај;

7)Одлучује о чланству и престанку рада Удружења;

8)Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова Удружења.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута као и статусним одлукама и престанку рада Удружења неопходна је проста већина гласова присутних чланова.

Члан 9.

Управни одбор је извршни орган Удружења историчара Пирота који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени Статутом.

Управни одбор има 3 члана које бира и опозива Скупштина Удружења.

Мандат члановима Управног одбора траје две године и могу се опет бирати на исту функцију.

Управни одбор из својих редова бира председника и заменика председника.

Члан 10.

Председник Управног одбора заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финанасијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 11.

Управни одбор:

1) Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) Организује редовно обављање делатности Удружења;

3) Поверава посебне послове појединим члановима;

4) Доноси финансијске одлуке;

5) Одлучује о покретању поступка за измене и дoпуне Статута сопственом иницијативом или на иницијативу најмање пет чланова Удружења;

6) Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

7) Одлучује о другим питањима за која нису Законом или Статутом овлашћени други органи Удружења;

Управни одбор пуноважно одлучује само ако су присутна најмање половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Остваривање јавности рада

Члан 12.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовним и потпуном информисању чланства и јавности о раду Удружења као и о његовим планираним активностима путем саопштења за јавност или на неки други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 13.

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим Удружењима и прганизацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима и организацијама из области културно-историјског наслеђа и области образовања, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева Удружења и располагање истим

Član 14.

 Удружење је непрофитабилна организација која средства за своје деловање прибавља од чланарине, путем пројеката, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и други законом дзвољен начин.

Удружење може прибавњати средства и од котизације за семинаре и другеоблике едукације из области културно историјског наслеђа и области образовања.

Престанак рада Удружења

Члан 15.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка са радом

Члан 16.

У случају престанка рада Удружења, имовина Удружења се преноси на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком одредити коме се имовина преноси у складу са законом.

Изглед и садржина печата

Члан 17.

Удружење је у обавези да изради печат округлог облика на којем ће у горњој половини бити написан пун назив удружења као и његово седиште, а уцентралном делу печата ће бити смештен грб удружења састављен од четири поља при чему је у горњем левом пољу графички приказ пера за писање, у горњем десном пољу графички приказ отворене књиге, у доњем левом пољу графички приказ шаре пиротског ћилима и у доњем десном пољу графички приказ пиротске  тврђаве.

Члан 18.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о удружењима.

Члан 19.

Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Оснивачкој Скупштини.

Председавајући Оснивачке Скупштине Удружења Историчара Пирота

Давор Лазаревић

Наши партнери:
Пратите нас

  

Пиротски зборник