Обавештење

Удружење историчара Пирота и Пиротска гимназија организују предавање „САД И СРБИЈА 1918-2018 – ДИПЛОМАТСКИ И КУЛТУРНИ ОДНОСИ“. Четвртак, 10. октобар 2019. године, Свечана сала Пиротске гимназије у 13:30 сати. Предавач: Бора Димитријевић, дугогодишњи директор Народног музеја у Зајечару.

Вести:
Архива
Категорије

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине се може заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењемо времену и месту одржавања Скупштине као и са предлогом дневног реда. Седницом председава лице које већина присутних одабере гласањем. 

Скупштина има задатак да:

1)Доноси план и програм рада Удружења;

2)Усваја Статут као и његове измене и допуне;

3)Усваја друге опште акте Удружења;

4)Бира и разрешава чланове Управног одбора;

5)Разматра и усваја извештај Управног одбора;

6)Разматра и усваја финансијски план и извештај;

7)Одлучује о чланству и престанку рада Удружења;

8)Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова Удружења.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута као и статусним одлукама и престанку рада Удружења неопходна је проста већина гласова присутних чланова.

Наши партнери:
Пратите нас

  

Пиротски зборник