Обавештење

Нема нових обавештења.

Пратите нас

Twitter Follow me on Twitter
Facebook Connect on Facebook
Flikr Gallery on Flickr

Архива
Категорије

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине се може заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењемо времену и месту одржавања Скупштине као и са предлогом дневног реда. Седницом председава лице које већина присутних одабере гласањем. 

Скупштина има задатак да:

1)Доноси план и програм рада Удружења;

2)Усваја Статут као и његове измене и допуне;

3)Усваја друге опште акте Удружења;

4)Бира и разрешава чланове Управног одбора;

5)Разматра и усваја извештај Управног одбора;

6)Разматра и усваја финансијски план и извештај;

7)Одлучује о чланству и престанку рада Удружења;

8)Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова Удружења.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута као и статусним одлукама и престанку рада Удружења неопходна је проста већина гласова присутних чланова.