Обавештење

Удружење историчара Пирота и Пиротска гимназија организују предавање „САД И СРБИЈА 1918-2018 – ДИПЛОМАТСКИ И КУЛТУРНИ ОДНОСИ“. Четвртак, 10. октобар 2019. године, Свечана сала Пиротске гимназије у 13:30 сати. Предавач: Бора Димитријевић, дугогодишњи директор Народног музеја у Зајечару.

Вести:
Архива
Категорије

Управни одбор је извршни орган Удружења историчара Пирота који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени Статутом. 

Управни одбор има 3 члана које бира и опозива Скупштина Удружења.

Мандат члановима Управног одбора траје две године и могу се опет бирати на исту функцију.

Управни одбор из својих редова бира председника и заменика председника.

Председник Управног одбора заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финанасијска и новчана документа у име Удружења.

Управни одбор:

1) Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) Организује редовно обављање делатности Удружења;

3) Поверава посебне послове појединим члановима;

4) Доноси финансијске одлуке; 

5) Одлучује о покретању поступка за измене и дoпуне Статута сопственом иницијативом или на иницијативу најмање пет чланова Удружења;

6) Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

7) Одлучује о другим питањима за која нису Законом или Статутом овлашћени други органи Удружења;

Управни одбор пуноважно одлучује само ако су присутна најмање половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:
Давор Лазаревић,
председник
Миљан Манић,
подпредседник
Мила Панајотовић,
члан

Наши партнери:
Пратите нас

  

Пиротски зборник