Обавештење

Нема нових обавештења.

Пратите нас

Twitter Follow me on Twitter
Facebook Connect on Facebook
Flikr Gallery on Flickr

Архива
Категорије

Управни одбор је извршни орган Удружења историчара Пирота који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени Статутом. 

Управни одбор има 3 члана које бира и опозива Скупштина Удружења.

Мандат члановима Управног одбора траје две године и могу се опет бирати на исту функцију.

Управни одбор из својих редова бира председника и заменика председника.

Председник Управног одбора заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финанасијска и новчана документа у име Удружења.

Управни одбор:

1) Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) Организује редовно обављање делатности Удружења;

3) Поверава посебне послове појединим члановима;

4) Доноси финансијске одлуке; 

5) Одлучује о покретању поступка за измене и дoпуне Статута сопственом иницијативом или на иницијативу најмање пет чланова Удружења;

6) Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

7) Одлучује о другим питањима за која нису Законом или Статутом овлашћени други органи Удружења;

Управни одбор пуноважно одлучује само ако су присутна најмање половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:
Давор Лазаревић,
председник
Миљан Манић,
подпредседник
Мила Панајотовић,
члан