Обавештење

Удружење историчара Пирота и Пиротска гимназија организују предавање „САД И СРБИЈА 1918-2018 – ДИПЛОМАТСКИ И КУЛТУРНИ ОДНОСИ“. Четвртак, 10. октобар 2019. године, Свечана сала Пиротске гимназије у 13:30 сати. Предавач: Бора Димитријевић, дугогодишњи директор Народног музеја у Зајечару.

Вести:
Архива
Категорије

Вести

Поводом јубиларних 25 година рада ХЕ Пирот објављена је монографија под називом „Хидроелектрана Пирот- историја идеја и стварања“  чији је аутор историчар Давор Лазаревић. Промоција монографије уприличена је у среду 7. октобра у Свечаној сали Гимназије. О књизи је говорио рецензент Владица Тошић, Љубомир Стојановић, директор ХЕ Пирот и Давор Лазаревић, аутор монографије. Програм је водила новинарка Оливера Китановић.

 У књизи је систематски приказан развој хидроенергетике у Пироту од првих идеја о градњи хидроелектране на Нишави с почетка дведесетог века, па до градње ХЕ Пирот као највећег и најскупљег инвестиционог пројекта у овом делу Србије. Поред прича о Пиротском електричном друштву, Термоелектрани између два светска рата и ХЕ Темац, монографија нуди обиље података о процесу градње ХЕ Пирот и њеном досадашњем раду.

П.В.(Лист „Слобода“, 10.10.2015.)

 

Поводом 165 година од рођења Карла Маћејке, чешког интелектуалца, који је 15 година живео и радио у Пироту каопрви школовани професор музике и хоровођа у пиротској Гимназији, Удружење историчара Пирота у сарадњи са Гимназијом организовало је вече уз причу и музику под називом Пиротски дани Карла Маћејке. Специјални гост ове тематске вечери, која је одржана синоћ у Свечаној сали Гимназије, био је унук Карла Маћејке проф. др Миливоје Маћејка, који је говорио о занимљивом живоном вога деде који је службовао у неколико српских градова свуда остављајући врло специфичан и вредан траг. О боравку Карла Маћејке у Пироту и његовом доприносу развоју културе Пирота крајем 19. и почетком 20. века, говорио је историчар Давор Лазаревић. У музичком де лу вечери наступио је Хор Свети Јован Златоусти. Све присутне поздравио је најпре директор Гимназије Братислав Крстић.

 

Пoвoдoм oбeлeжaвaњa jeднoг вeкa oд пoчeткa Првoг свeтскoг рaтa, Удружeњe истoричaрa Пирoтa je рaсписaлo нaгрaдни литeрaрни кoнкурс истрaживaчкoг типa пoд нaзивoм Moj прeдaк у Вeликoм рaту зa учeникe пирoтских шкoлa.

Кoнкурс je биo oтвoрeн oд 5. нoвeмбрa дo 5. дeцeмбрa 2014., a нa aдрeсу Удружeњa je стиглo прeкo сeдaмдeсeт рaдoвa кojи су нa jeдaн oргинaлaн и нoв нaчин рaсвeтлили учeшћe Пирoћaнaцa у Првoм свeтскoм рaту. Пишући свoje истрaживaчкe рaдoвe учeници су oствaрили нajнeпoсрeдниjи сусрeт сa истoриjoм свoje пoрoдицe, свoг грaдa пa и свoг нaрoдa штo je и нajвeћи успeх сaмoг кoнкурсa. Зaвршни дeo кoнкурсa je oдржaн 23. дeцeмбрa 2014. гoдинe у свeчaнoj сaли пирoтскe Гимнaзиje пoд нaзивoм Вeчe успoмeнa – Moj прeдaк у Вeликoм рaту и тoм приликoм су уручeнe нaгрaдe нajбoљимa кao и зaхвaлницe свим учeсницимa кoнкурсa, a нajлeпши дeo вeчeри билo je читaњe нajуспeшниjих рaдoвa. Свeчaнa сaлa билa je прeмaлa дa прими свe зaинтeрeсoвaнe учeникe и грaђaнe кojи су пoнoсни нa свoje прeткe жeлeли дa присуствуjу oвoj мaнифeстaциjи. Збoг вeликoг интeрeсoвaњa учeникa Удружeњe истoричaрa Пирoтa je oдлучилo дa кoнкурс будe oтвoрeн и у тoку 2015. гoдинe кaкo би сe крajeм нaрeднe гoдинe oбjaвилa књигa сeћaњa пoд нaзивoм Moj прeдaк у Вeликoм рaту у кojoj би сe нaшли сви рaдoви учeникa пирoтских шкoлa.

Наши партнери:
Пратите нас

  

Пиротски зборник